BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta

 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie

z dniem 29 marca 2019 r. ogłasza konkurs na dwa stanowiska

Adiunkta: jedno pełny etat, drugie - ¾ etatu

w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne,

 dyscyplina: inżynieria lądowa i transport lub inżynieria mechaniczna

I. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ustawa 
o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.) oraz posiadać:

 1. Stopień doktora nauk technicznych.
 2. Znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w renomowanych recenzowanych czasopismach (będących na liście MNiSW), 
  w szczególności po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych (co najmniej 3 projekty).
 4. Doświadczenie w badaniach emisji spalin z pojazdów na hamowni podwoziowej i w rzeczywistym ruchu drogowym.
 5. Udokumentowaną wiedzę z zakresu silników spalinowych i emisji spalin oraz eksploatacji pojazdów.
 6. Umiejętność projektowania konstrukcji urządzeń z wykorzystaniem programu AutoCAD.
 7. Aktywne członkostwo w organizacjach lub instytucjach o charakterze naukowym.
 8. Biegłą znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

    Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w § 19 ust. 9 Statutu Instytutu Transportu Samochodowego (dostępnego na stronie www.its.waw.pl).

    II. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, zawierające zgłoszenie do konkursu, skierowane do Dyrektora Instytutu, wraz z następującymi załącznikami:

    1. Życiorys uwzględniający przebieg zatrudnienia i pracy naukowej.
    2. Autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia naukowe związane z zatrudnieniem w ITS (do 3 stron).
    3. Jedną opinię pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionego poza ITS, potwierdzającą działalność naukową kandydata.
    4. Wykaz publikacji oraz wykaz zrealizowanych/realizowanych projektów badawczych.
    5. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
    6. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku Adiunkta, Instytut Transportu Samochodowego będzie podstawowym miejscem pracy.
    7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracydo realizacji rekrutacji w trybie konkursowym, prowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80.

    III. Konkurs zostanie zakończony do dnia 30 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest  równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu w ITS na podstawie umowy o pracę podejmie Dyrektor po zapoznaniu sięze stanowiskiem Rady Naukowej ITS.
    IV. ITS nie zapewnia mieszkań dla pracowników.

      Podpisane (poza odpisem z poz. II/5) oraz ponumerowane dokumenty, z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „Konkurs na stanowisko Adiunkta w ITS” należy dostarczyć na adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 lub info@its.waw.pl do dnia 12 kwietnia 2019 r. - decyduje data wpływu. Oryginały dokumentów złożonych w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone w przypadku nieodebrania ich w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

       

      Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

      I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).

      II. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl

      III. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@its.waw.pl

      IV. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

      1. w celu przeprowadzenia rekrutacji w trybie konkursu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym art. 221 §1 kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
      2. do celu rekrutacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
      3. w zakresie i w celu, na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

      V. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      VI. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do dnia rozstrzygnięcia konkursu, zaś w zakresie, w jakim udzielono zgody – do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu.

      VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta podczas postępowania konkursowego, np. operatorom usług pocztowych lub teleinformatycznych.

      VIII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      IX. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

      X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

      XI. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

      XII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w ww. konkursie.

       

        

       Annex to the Regulation No. 7 / 2019

        

       ANNOUNCEMENT OF THE CONTEST

       Director of the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw

       as of the date 29 of March 2019 announces a contest for two positions

       Assistant professor: one full-time position, the other - ¾ part-time position

       in the field of: engineering and technical sciences,

       discipline: civil engineering and transport or mechanical engineering

        

       I. An applicant for the post should meet the requirements specified in art. 43 par. 2 of the Act of 30 April 2010 - Act on the research institutes (i.e. Journal of Laws of 2018, item 736) with later amendments) and have:

       1. Doctorate in technical sciences.
       2. Significant scientific achievements in the form of scientific publications in the renowned peer-reviewed journals (included in the list of the Ministry of Science and Higher Education), in particular after obtaining the doctoral degree.
       3. Experience in the implementation of research projects (at least 3 projects).
       4. Experience in analyzing the exhaust emissions from vehicles on a chassis dynamometer and in real road traffic.
       5. Documented knowledge of internal combustion engines and emissions as well as the vehicle operation.
       6. Ability to design the devices using the AutoCAD program.
       7. Active membership in the scientific organizations or institutions.
       8. Fluent knowledge of the Polish language and knowledge of English.

       The selection board will take into consideration the criteria contained in § 19 item 9 of the Statute of the Motor Transport Institute (available on the www.its.waw.pl). 

       II. Persons taking part in the contest should put forward an employment application, containing the application for the contest, addressed to the Director 
       of the Institute, with the following attachments:

       1. A CV taking into account the course of employment and scientific work.
       2. Self-presentation of the research interests, major achievements and scientific objectives related to employment at ITS (up to 3 pages).
       3. One opinion of a researcher with at least an academic degree of the associate professor, employed outside ITS, confirming the candidate's scientific activity.
       4. List of publications and list of completed/implemented research projects.
       5. Copy of the document stating the obtaining of the doctoral degree.
       6. A statement that in the case of employment as an Assistant professor, the Motor Transport Institute will be the primary place of work.
       7. Declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purpose of recruitment in a contest mode, 
        conducted by the Motor Transport Institute based in Warsaw, ul. Jagiellońska 80. 

       III. The contest will be completed by the April 30, 2019. The outcome of the contest is not tantamount with starting an employing at the Motor Transport Institute. The final decision on the employment at ITS based on a contract of employment will be made by the Director after hearing the position of the ITS’s Scientific Council. 

       IV. ITS does not provide accommodation for the employees. 

       The signed (except from the item II/5) and numbered documents, with a note on the envelope or an e-mail title: "Contest for the Assistant Professor 
       at ITS" should be provided to the following address: 03-301 Warsaw, ul. Jagiellońska 80 or info@its.waw.pl by the April 12, 2019 - date of the receipt decides. The original documents submitted in the contest procedure will be destroyed if not collected within 2 months from the date of the contest.

        

       Fulfilling the information obligation resulting from the (EU) 2016/679 Regulation of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter called "GDPR", we hereby inform that we process your personal data: 

       I. The administrator of your personal data is the Motor Transport Institute with its registered office in Warsaw, at ul. Jagiellońska 80 (hereinafter called: "Administrator").

       II. Administrator's contact details: info@its.waw.pl

       III. Contact details of the Personal Data Inspector: iod@its.waw.pl

       IV. Below we indicate the purposes and legal basis for the processing of your personal data:

       1. in order to conduct a recruitment in the contest mode, based on the applicable labour law regulations, including art. 221 §1 of the Labour Code (legal basis: Article 6, item 1, letter c of the GDPR)
       2. for the purpose of the recruitment, which is our legitimate interest (legal basis: Article 6, item 1, letter f of the GDPR)
       3. to the extent and for the purpose for which your separate consent has been granted (legal basis: Article 6, item 1, letter a of the (GDPR).

       V. In case of granting the consent, you have the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing which was carried out based on the consent before its withdrawal.

       VI. Your personal data will be processed till the date of concluding the contest, and to the extent that consent has been granted - until the consent is withdrawn, but no longer than two months from the date of the conclusion of the contest.

       VII. Your personal data may be disclosed to the entities whose services are used by the Administrator during the contest procedure, e.g. operators of postal or teleinformation services.

       VIII. Personal data will not be transferred to a third country or an international organization.

       IX. You have the right to request from the Administrator access to your personal data, its rectification, deletion or limiting the processing, as well as the right to object and the right for the data transfer, in accordance with the conditions set out in the GDPR (Articles 15-22 of the GDPR).

       X. You also have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if you decide that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR.

       XI. You have the right to object to the processing of your personal data due to the special situation (which should be indicated in this case) in the case of processing of the data by the Administrator based on the Article 6, item 1, letter f of the GDPR, i.e. for the purposes resulting from the legitimate interests of the Administrator.

       XII. Providing by you your personal data is voluntary, however necessary to conduct the recruitment process. If you do not provide your data, we may refuse the participation in the above-mentioned contest.

       Autor artykułu
       Mikołaj Krupiński
       Artykuł opublikowany
       2019-08-13 11:15:42
       Ostatnia zmiana
       2019-08-13 11:16:10
       pełna historia zmian
       edycja
       2019-08-13 11:16:10: Mikołaj Krupiński
       Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
       close