BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Statut Instytutu

 

Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r.

(Dz. Urz. MI poz. 27)

 

STATUT

Instytutu Transportu Samochodowego

 

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672), zwanej dalej „ustawą”;

2)      uchwały Nr 395/64 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego;

3)      niniejszego statutu;

4)      planu działalności.

§ 2. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

§ 4. Instytut może używać skróconej nazwy „ITS”.

§ 5. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 6. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw transportu.

 

Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe

§ 7. Przedmiotem działania Instytutu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), są:

1)      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), a w szczególności:

a)      nauk biologicznych i środowiska naturalnego,

b)      nauk technicznych;

2)      badania    naukowe    i    prace    rozwojowe    w    dziedzinie    nauk    społecznych    i humanistycznych (72.20.Z), a w szczególności:

a)      nauk ekonomicznych,

b)      nauk o zarządzaniu,

c)      psychologii, socjologii i pedagogiki,

d)      bibliotekarstwa oraz informacji naukowo-technicznej;

3)      pozostała    działalność    profesjonalna,    naukowa    i    techniczna,    gdzie    indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

4)      pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

5)      pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

6)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

7)      działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

8)      pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);

9)      wydawanie książek, czasopism i pozostałych periodyków, pozostała działalność wydawnicza (58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z);

10)  działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

11)  działalność bibliotek (91.01.A);

12)  działalność archiwów (91.01.B);

13)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

14)  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

15)  działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

16)  działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);

17)  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

18)  wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);

19)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

20)  umieszczanie reklam w mediach drukowanych i na stronach internetowych, umieszczanie reklam zewnętrznych, tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych, promocję wyrobów i usług (73.11.Z).

 

§ 8. Zakres działalności Instytutu obejmuje w szczególności:

1)      badania naukowe i prace rozwojowe, przystosowanie wyników prowadzonych prac do wdrożenia w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac dotyczących:

a)      organizacji, funkcjonowania oraz efektywności transportu lądowego,

b)      ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju motoryzacji na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i środowisko naturalne,

c)      innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych środków transportu, ich podzespołów i elementów oraz materiałów eksploatacyjnych,

d)      innowacyjnych systemów napędowych środków transportu oraz alternatywnych paliw i innych nośników energii,

e)      homologacji typu pojazdów wszystkich kategorii oraz elementów wyposażenia, cech, zespołów, podzespołów i części pojazdów,

f)       oceny przedmiotów wyposażenia i części pojazdów,

g)      nowoczesnych technologii recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ich części oraz materiałów eksploatacyjnych,

h)      telematyki transportu,

i)       badań eksploatacyjnych i technicznych pojazdów;

2)      inne badania naukowe, prace rozwojowe i usługowe oraz wdrażanie ich wyników do praktyki i ocena ich efektywności;

3)      nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;

4)      opracowywanie i opiniowanie aktów normatywnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, ochrony środowiska i ergonomii, a także warunków przestrzegania tych aktów;

5)      opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz z zakresu transportu i związanych ze skutkami jego rozwoju;

6)      działalność dydaktyczną:

a)      tworzenie dla potrzeb szkolnictwa (wszystkich szczebli) programów i pomocy dydaktycznych z zakresu transportu i motoryzacji,

b)      specjalistyczne szkolenia,

c)      współudział w kształceniu podyplomowym;

7)      systemy jakości:

a)      upowszechnianie systemów jakości w podmiotach związanych z transportem,

b)      prowadzenie certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, usług i personelu w ramach uzyskanych uprawnień;

8)      działalność normalizacyjną i aprobacyjną (opracowywanie i opiniowanie norm i innych aktów normatywnych);

9)      działalność publikacyjną w zakresie upowszechniania wyników prac wykonywanych w Instytucie (wydawnictwa, publikacje, konkursy, kampanie promocyjne, kongresy, konferencje naukowe, sympozja, seminaria);

10)  działalność informacyjną (naukową, techniczną, ekonomiczną, a także własności przemysłowej i intelektualnej);

11)  prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu.

 

§ 9. Instytut może wykonywać zadania w obszarze transportu samochodowego, ważne dla realizacji polityki państwa, zlecane przez organy państwowe doraźnie lub w sposób ciągły.

 

§ 10. 1. Instytut może prowadzić inne formy kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

2. Instytut, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy, może prowadzić działalność inną niż wymieniona w art. 2 ust. 1-3 ustawy, przy jej wyodrębnieniu pod względem finansowym i rachunkowym, w szczególności w zakresie:

1)      prowadzenia szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia ustawicznego;

2)      gospodarki posiadanymi nieruchomościami, w tym wynajmu i dzierżawy tych nieruchomości i powierzchni biurowych;

3)      gospodarki urządzeniami, w tym wynajmu i dzierżawy maszyn i aparatury stosowanej do badań naukowych, a także wynajmu i dzierżawy pojazdów;

4)      usług związanych z funkcjonowaniem transportu uwzględniających:

a)      prowadzenie badań i analiz technicznych niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

b)      opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

c)      wydawanie opinii oraz ocenę warunków techniczno-organizacyjnych,

d)      prowadzenie działalności doradczej techniczno-ekonomicznej nie związanej z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,

e)      projektowanie komponentów systemowych, technicznych i organizacyjnych transportu,

f)       produkcję i obrót urządzeniami i wyrobami motoryzacyjnymi;

5)      innych usług związanych z przedmiotem działania Instytutu.

 

§ 11. Rada Naukowa liczy 18 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1)      pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 9;

2)      osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 9 .

 

§ 12. Liczba miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i posiadających:

1)      stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora wynosi 5;

2)      stopień doktora wynosi 2.

 

§ 13. Liczba miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i nieposiadających stopnia doktora, doktora habilitowanego albo tytułu profesora wynosi 2.

 

§ 14. 1. Osoby ze stopniem doktora habilitowanego albo tytułem profesora, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w jej skład, jeżeli ich liczba jest mniejsza lub równa liczbie należnych im miejsc w Radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład Rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

2. Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. W skład Rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

 

§ 15. W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych oraz pozostali Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora oraz są zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w §11.

 

§ 16. 1. Rada Naukowa Instytutu obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Naukowej, na wniosek Dyrektora lub prezydium Rady Naukowej, może zarządzić́ udział w posiedzeniach Rady Naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (głosowanie na odległość́), bez konieczności zwoływania posiedzenia, z zapewnieniem zachowania tajności głosowania.

3.  Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu zwołuje przewodniczący Rady Naukowej.

4.  W posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu biorą udział:

1)      Dyrektor,

2)      przedstawiciel każdej z zakładowych organizacji związkowych działających przy Instytucie,

3)      inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

5. Rada Naukowa Instytutu wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i od jednego do trzech jego zastępców oraz sekretarza Rady Naukowej.

6. Przewodniczący Rady Naukowej, jego zastępcy i sekretarz Rady Naukowej tworzą̨ prezydium Rady Naukowej będące wewnętrznym organem organizującym pracę i realizującym zadania określone przez Radę Naukową.

7.  Wnioski, opinie, decyzje oraz wszelkie inne rozstrzygnięcia należące do kompetencji Rady Naukowej podejmowane są̨ przez Radę Naukową w formie uchwał. Uchwały są̨ podejmowane przez Radę Naukową zwykłą większością̨ głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej, o których mowa w §11, w tym przewodniczącego Rady Naukowej lub jego zastępcy

8.  Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem ust. 5 i spraw osobowych, chyba ze przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Naukowej, zarządzi głosowanie tajne.

9. W Radzie Naukowej działa Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej (komisja stała). Do opracowania zagadnień będących przedmiotem zadań́ Rady Naukowej niezastrzeżonych do kompetencji Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej, Rada Naukowa lub prezydium Rady Naukowej może powoływać zespoły doraźne, określając liczbę osób tworzących zespół doraźny oraz jego zadania.

10. Rada Naukowa uchwala regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Naukowej.

11.  Wydatki związane z działalnością̨ Rady Naukowej pokrywa Instytut.

§ 17. 1. Dyrektor Instytutu może:

1)      powołać kolegium (kolegia);

2)      powołać organ (organy) opiniodawczo-doradczy;

3)      ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.

2.  Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:

1)  dwóch zastępców Dyrektora Instytutu;

2)  głównego księgowego Instytutu;

3)  kierowników komórek organizacyjnych Instytutu;

4)  pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

3.  Zastępcy Dyrektora Instytutu działają w zakresie powierzonych im przez Dyrektora Instytutu zadań i za swą działalność przed nim odpowiadają. W czasie nieobecności Dyrektora Instytutu Instytutem kieruje wyznaczony przez niego jeden z zastępców lub inna osoba pisemnie upoważniona.

4. Zastępcy Dyrektora Instytutu sprawują nadzór i kontrolę nad pracą całego Instytutu, w szczególności podporządkowanych komórek organizacyjnych oraz odpowiadają za ich działalność i harmonijną współpracę.

5. Dyrektor Instytutu może powierzać swoje zadania zastępcom lub innym pracownikom Instytutu w drodze pełnomocnictwa lub służbowego polecenia.

 

§ 18. W Instytucie przewiduje się funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu. Sekretarz Naukowy współdziała z Radą Naukową Instytutu w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu poprzez przygotowywanie materiałów dla Rady Naukowej Instytutu oraz monitorowanie stanu realizacji uchwał i wniosków Rady Naukowej Instytutu.

 

§ 19. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia.

3. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin i miejsce składania dokumentów.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu, a także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Termin zgłaszania kandydatur nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.

5. Dyrektor powołuje na czas przeprowadzenia konkursu Komisję Konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

6. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzane są protokoły podpisywane przez jej członków obecnych na posiedzeniu.

7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby zatrudnione w Instytucie, spośród których przynajmniej 2 osoby posiadają tytuł lub stopień naukowy co najmniej równy stanowisku, na które ogłoszono konkurs oraz jeden obserwator bez prawa głosu.

8. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu.

9. Komisja Konkursowa po zbadaniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, przeprowadza z kandydatami, którzy je spełnili, rozmowę kwalifikacyjną, podczas której brane są pod uwagę następujące kryteria:

1)      osiągnięcia w dotychczasowej działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowaniem wyników tych badań i prac dla potrzeb praktyki oraz wdrażaniem i upowszechnianiem ich wyników;

2)      osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej i wdrożeniowej;

3)      jakość dorobku naukowego, poświadczona opiniami recenzentów oraz pomnażanie dorobku naukowego po uzyskaniu ostatniego tytułu lub stopnia naukowego;

4)      publikacje naukowe, a zwłaszcza te, które ukazały się przed i po uzyskaniu tytułu lub stopnia naukowego, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazywały;

5)      uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, z uwzględnieniem rangi konferencji i sympozjów oraz charakteru uczestnictwa;

6)      funkcje pełnione na uczelniach wyższych oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych;

7)      nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje i towarzystwa naukowe;

8)      aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych;

9)      rekomendacje środowiska naukowego;

10)  przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących pracownika naukowego.

10.  W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej ma on prawo, w ciągu 3 dni od powiadomienia go o fakcie niedopuszczenia, zwrócić się za pośrednictwem Komisji Konkursowej do Dyrektora Instytutu o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Jeżeli Komisja Konkursowa lub Dyrektor Instytutu uzna odmowę za bezzasadną, Komisja Konkursowa przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

11.  Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy pełnym składzie komisji. O wynikach konkursu Komisja Konkursowa powiadamia kandydatów bez zbędnej zwłoki.

12.  Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Dyrektorowi Instytutu. Z dniem przekazania wyników konkursu Dyrektorowi Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu.

13.  Konkurs może być nierozstrzygnięty. W takim wypadku Dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko i powołać wówczas nową Komisję Konkursową.

14.  Kandydat ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach konkursu, złożyć do Dyrektora Instytutu skargę zarzucającą naruszenie przez Komisję Konkursową zasad przeprowadzenia konkursu. W przypadku uznania zasadności skargi Dyrektor Instytutu unieważnia zakończony konkurs i ogłasza ponowne przeprowadzenie konkursu.

15.  Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić zatrudnienia, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub zasad przeprowadzania konkursu albo jeżeli żaden z kandydatów przedstawionych przez Komisję Konkursową nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym paragrafie. Odmowa powołania wymaga uzasadnienia. W takim przypadku Dyrektor ogłasza ponowne przeprowadzenie konkursu.

 

§ 20. 1. Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia ogłasza wybory do Komisji Dyscyplinarnej.

2. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.

3. Komisja Dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, w tym przynajmniej jednego posiadającego tytuł profesora, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1)      Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2)      czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo- technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3)      bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo- technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej;

4)      kandydatury do Komisji Dyscyplinarnej należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora; prawo zgłaszania kandydatur mają wszyscy pracownicy posiadający czynne prawo wyborcze;

5)      komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6)      głosowanie jest tajne; w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7)      komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi Instytutu;

8)      Dyrektor Instytutu ogłasza wyniki wyborów, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w ogólnie dostępnym miejscu.

4. W terminie 30 dni przed upływem kadencji Komisji Dyscyplinarnej, Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia ogłasza wybory do Komisji Dyscyplinarnej na następną kadencję.

5. Mandat członka Komisji Dyscyplinarnej wygasa z powodu:

1)      śmierci członka;

2)      rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy łączącego członka z Instytutem;

3)      złożenia przez członka rezygnacji z udziału w pracach Komisji Dyscyplinarnej;

4)      prawomocnego skazania go za umyślne przestępstwo;

5)      długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji, uniemożliwiającej udział członka Komisji Dyscyplinarnej w jej pracach.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Dyscyplinarnej w trakcie kadencji, mandat ten niezwłocznie obejmuje osoba, która w wyborach do Komisji uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

7. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej w sposób określony w ust. 6, przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując postanowienia ust. 3. Jeżeli na jedno miejsce mandatowe zgłoszono kandydaturę tylko jednego pracownika, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a pracownik ten wchodzi w skład Komisji Dyscyplinarnej.

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2024-06-05 22:33:36
Ostatnia zmiana
2024-06-05 22:35:25
pełna historia zmian
edycja
2024-06-05 22:35:25: Mikołaj Krupiński
edycja
2024-06-05 22:34:42: Mikołaj Krupiński
edycja
2024-06-05 22:33:52: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close